wzNatura 2OOO - Rožďalovické rybníky

 Charakteristika: Významné ptačí území Rožďalovické rybníky je tvořeno volnou soustavou rybníků malé až střední velikosti ležících v lesnaté oblasti rozhraní Nymburska a Jičínska. Lesy jsou převáľně tvořeny doubravami.

Ornitologický význam: Oblast je významná především pro druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Nejvýznamnější z nich je jeřáb popelavý (Grus grus), hnízdící v bažinatých místech s rákosinami, zejména tam, kde jsou poblíž podmáčené louky a rozvolněné listnaté lesy. Téměř na všech rybnících hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), který dává přednost litorálním rákosinám před terestrickými. V minulosti hnízdilo v oblasti až 24 párů, současný stav činí 15-17 párů. Dále se zde vyskytují např. bukač velký (Botaurus stellaris), chřástal kropenatý (Porzana porzana), bukáček malý (Ixobrychus mininutus) a chřástal malý (Porzana parva). Dále zde hnízdí 1-2 páry orla mořského (Haliaeetus albicilla), v zimě se na rybnících nepravidelně zdrľují aľ čtyři ptáci. Téměř každoročně v území hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans) a v posledních dvou letech také luňák červený (Milvus milvus). Navržená oblast je také významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků (až 3 000-4 000 ex.) a dravců (luňáci, motáci, ostříž lesní, orel mořský, orlovec říční). Pro protahující husy, hlavně husy polní (Anser fabalis), lokalita nabízí až do zámrazu jak vhodné prostředí pro odpočinek, tak potravu na okolních polích.

Kritériové druhy:
Moták pochop
Jeřáb popelavý

Monitoring:
vybrané druhy: potápka černokrká, bukač velký, husa velká, čáp černý, čáp bílý, orel mořský, jeřáb popelavý, chřástali, racek chechtavý, sýkořice vousatá, slavík modráček, cvrčilky,
odchyt rákosinových druhů a chřástalů

Česká společnost ornitologická

Ptačí oblast - Rožďalovické rybníky(c) 2011 Rozdalovice.wz.cz, rozdalovice.wz seznam.cz


FACEBOOK