wzPříroda regionu

     Okres Nymburk je nejníže položený okres středních Čech, neboť značná část jeho plochy leží pod vrstevnicí 200 m n.m. (nejnižším bodem je hladina Labe u Byšiček = 172 m n.m.) a nadmořská výška nikde nepřesahuje 300 m n.m. (nejvyšším bodem je vrch Na kostele poblíž Chroustova = 298 m n.m.) Vzhledem k nadmořské výšce je okres místem s velmi teplým podnebím (průměrná roční teplota dosahuje 8,5 - 9° C) a množstvím srážek 650 mm/rok patří k sušším oblastem Čech.
     Geomorfologicky patří větší část okresu k Nymburské kotlině. Její plochý reliéf, modelovaný nejdříve druhohorním mořem a později hlavně říčními toky, oživují tzv. svědecké vrchy. Ne severu a východě lemuje kotlinu výraznou hranou okraj vyššího stupně křídové tabule (Loučeňsko, Rožďalovicko). Zvláštními útvary, které stojí za zmínku, jsou písečné přesypy.
     Velká část okresu je dnes bezlesá. V labské nivě se místy dochovaly lužní lesy (u Kostomlat, Libice n.Cidlinou, Byšiček). Na písečných půdách (okolí Píst, Pňova) jsou nyní borové monokultury. Na okrajích kotliny se zachovaly teplomilné doubravy. Větší lesní komplexy, hlavně smíšených lesů, nalezneme na Loučeňsku, Rožďalovicku, Kersku, u Žehuně, na západ od Lysé nad Labem. Typický "ruské" březové háje zdobí oblast Milovic (že by pozůstatek doby minulé?). Drobné remízky poskytující alespoň částečnou ochranu zvěři najdeme téměř všude.
     Říční sít okresu se v minulosti lišila od dnešní. Rekonstrukci staré říční sítě provádíme na základě studia říčních teras, které jsou dnes značně vzdáleny od současného toku. Je známo, že Cidlina ústila do Labe mezi Chlumcem a Bydžovem, Jizera tekla k Loučeni a odtud se uhýbala k jihozápadu. Labe teklo mezi Pečkami a Plaňany a odtud k Poříčanům. Hlavním, nejmohutnějším a nejvodnatějším říčním tokem je Labe s přítoky Cidlinou, Výrovkou, Mrlinou, Vlkavou a dalšími. K vodní síti patří rovněž Sánský kanál, který v minulosti sloužil k napájení obrovské soustavy rybníků.
    Cenné pozůstatky původního rázu krajiny či jiné zvláštnosti jsou předmětem ochrany. Na území okresu bylo vyhlášeno několik lokalit jako přírodní rezervace či přírodní památky (a mnoho dalších by si zasloužilo ochranu).
     Řeka Mrlina protékající Rožďalovicemi pramení u Příchvoje (jihovýchodně od Sobotky) v nadmořské výšce 360 m n.m., protéká Kopidlnem, Rožďalovicemi, Křincem, v Nymburce (183 m n.m.) se vlévá do Labe. Její vodní tok je od Křince hluboce zapuštěn mezi umělé valy, neboť při povodních by nic nebránilo velkému rozlití do okolí. Umělé vyústění jejího toku pod nymburský jez umožnilo vysušit Poděbradská blata.
     Přítoky řeky jsou Blatnice, Ronovský potok, Štítarský potok, Hasinský potok. Délka toku je 52 km a velikost povodí 642 km2.(c) 2011 Rozdalovice.wz.cz, rozdalovice.wz seznam.cz


FACEBOOK